Organisaasje

Meiwurkers 2015-2016

Diel dit artikel

Lieding artistyk direkteur Ira Judkovskaja; saaklik direkteur Valentijn Fit 

Spilers Lourens van den Akker, Amin Ait Bihi, Raoul Bloem, Sjoerd Blom, Aly Bruinsma, Arnold Dijkstra, Hilbert Dijkstra, Sjaan Duinhoven, Nynke Heeg, Karel Hermans, Tijs Huys, Thijs Feenstra, Marjolein Ley, Tim Linde, Eva Meijering, Raymond Muller, Aukje Schaafsma, Tamara Schoppert, David Schwarz, Eelco Venema, Marit de Weerd, Joke Tjalsma, Brecht Wassenaar, Joop Wittermans, Lianne Zandstra, Ali Zijlstra, Henk Zwart

Ynterne oplieding Brian Verhagen, Carlijn Wagendorp, Carolien Tiedema, Eline de Vries, Emmanuelle Deli, Maaike Benschop, Menno Onnes, Romke Gabe Draaijer, Sjoerd Blom

Regisseurs Silvia Andringa, Ira Judkovskaja, Tatiana Pratley, Tamara Schoppert; regy-assistinsje Janneke de Haan, Eline de Vries (staazje)

Skriuwers en oersetters Jeroen van den BergNynke Laverman, Romke Toering; oersetter/korrektor Marijke de Boer

Dramaturgy Berthe Spoelstra, Inés Sauer

Foarmjouwers Elze van den AkkerMaria Dourron, Linda Eijssen, Roos van Geffen, Claudy Jongstra, Arien de Vries, Janne Sterke

Muzyk Laurens Joensen, Hilbrandt, Peter Sijbenga 

Kap en grime Arjen van der Grijn

Kostumatelier koördinaasje kostuumatelier Joukje Bosch, Dianne Bonnema; kostúmútfiering Jikke van den Berg, Joukje Minnema, Gerry Smids, Lidwien van der Veer, Wolly Prins stazjèrs Silas Krikke, Beryl van der Mossel 

Technyk en produksje haad technyk en produksje Ekko de Bakker; produksje Nienke Rullmann; technyk Henk van der Kooi, Aart Laferte, Klaas Ploegh, Remko Smids, Koos de Vries, Jan Bruinsma, Gerard Jorna, Gido Bamboe, Bart Schurer, Ben Vrielink, Jorrit Meinsma behear gebou Roelof van der Bij, Daan van Gent, Diana Nijholt

Buro saaklik en artistyk koördinator Jojanneke Braam haad kommunikaasje An de Wrede; haad edukaasje Anne Graswinckel; tourneeplanning en kaartferkeap Rixt Bottema; jeugd en jongeren Jeffrey Deelman; publisiteit Grietje Deinum; direksjesekretariaat Tineke Fopma; assistinsje buro Jeannette Boskma financial controller Klaas Scheffer; administrateur Johan van der Berg; koördinaasje saaklik netwurk en ferhier Jelly Steenstra; team teaterdosinten Jeffrey Deelman, Baukje Fennema, Anne Graswinckel, Ytsje van der Meulen, Judith Mulder, Raymond Muller, Zen Roorda, Brechje van Rij, Roel Tichelaar, Tim Verbeek, Regina Visser, Brecht Wassenaar advys Gudrun Beckmann stazjèrs Ingrid Feenstra, Marwan Ali, Maureen de Jong, Miranda van der Wijk

Koördinaasje frijwilligers en hoareka Hilly Kronemeijer

Grafyske foarmjouwing Jelle F. Post 

Webbouwer Dapper Mobile, BWH Ontwerpers

Fotografy/traileropnames fotografy  Henk Bleeker, Ruben van Vliet, Saris&Den Engelsman Fideo Patrick van der Wal

Rie fan tafersjoch foarsitter Tytsy Willemsma; skriuwer Relinde Vos; leden Klaas Lourens, Klaas van den Berg, Rachel Feuchtwang     

Bestjoer Freonen fan Tryater foarsitter Marten van der Molen; ponghâlder Ron Leen; skriuwer Tineke Hoekstra; bestjoerslid Bianca Domhof advisearjend lid Valentijn Fit, An de Wrede, Jelly Steenstra

Frijwilligers  Anna Marie Adema, Albertsje Andringa-Weening, Finny Andringa, Frans Bakker, Tineke Bleeker, Tini Boelen-Brouwer, Ingrid de Boer, Neeltje Bonnema, Joukje Bosch,Yt Bouma, Agnes Bouma, Aukje de Bruin, Peter de Bruin, Epko Dalstra, Boukje Dijkman, Gurbe Dijkstra, Eef Dijkstra, Els Fongers, Sip van Gelder, Margje van Gelder,Tity Greidanus, Marjan Groen, Geertje Heeg-Folkerts, Harold Hesselink, Dora Hettinga, Janny Willeke Holtrop, Sytske Hoogterp, Baukje Idzerda-Venema, Aleida de Jong, Anne Jorna, Metsje Jorna, Tytsje Julianus, Jantsje Kalsbeek-Nauta, Syb ten Kate, Berend Lania, Grieteke Martens-de Jong, Oekie van der Molen, Akke Miedema-Tjallema, Berend Overwijk, Albertje Overwijk, Jantsje Rinsma, Wytske Rypma, Betty Sinnema, Jaap Stienstra, Ronnie Titalepta, Tjikke Titalepta-Poortman, Jan Ale Tjallema, Truus Tritten, Martsje Valk, Hanneke Veltman, Grieteke van der Vlugt, Anneke van der Wal, Gerry de Wal, Susan Wijbenga
Tryater underskriuwt de Logo Governance Code Cultuur