Sponsoring

Diel dit artikel

Tryater wurket mei regelmaat mei sponsers dy’t ferbûn binne oan in spesifike foarstelling.

Bedriuwen dy’t harren graach kultureel ûnderskiede wolle kinne bijdrage oan it oanbod fan Tryater. Dit kin op ferskate wizen:

  • Sponsoring fan Tryater as selskip.
  • It sponsorjen fan in spesifike foarstelling; bgl. ús lokaasjefoarstellingen of de krystfoarstelling
  • Bedriuwen kinne in skinking dwaan, mei as bykommend foardiel in fiskale koarting.
  • Tryater ûntwikkelt somtiden projekten yn gearwurking mei bedriuwen. In foarbyld dêrfan is de lokaasjeteatertrilogy Down South of de gearwurking mei de Afûk foar Tomke siket om 'e kluts.

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei Valentijn Fit, v.fit@tryater.nl  of 058-2882335.

 

Jansenprofofficelogo     Logo Van Der Eems
 Logo _DAPPER