Partners

Diel dit artikel

Subsidiïnten

Tryater is ûnderdiel fan de lanlike basisynfrastruktuer en dêrmei ien fan de 9 fêst subsidiearre toanielselskippen fan Nederlân. De oerheidssubsydzje dy’t Tryater ûntfangt wurdt per keunsteperioade op ‘e nij fêststeld.

It Ministerie van OCenW is de wichtichste subsidiïnt fan Tryater.

Tryater is it wichtichste toanielselskip en de grutste, profesjonele, produsearjende keunstynstelling fan Fryslân.

Provinsje Fryslân is de twadde subsidiïnt fan Tryater.

Gemeente Ljouwert stipet Tryater ynsidinteel. 

Logo -rijksoverheid _1

Provinciefriesland


Gemeenteleeuwarden


FûnsenFonds 21.Logo


Kijkuit

Fonds Cultuur Participatie

WEJansenfonds


Vsbfonds -pay -off -web

Van _Lange _Fonds

8-JMFlogo Kleur Rgb

 

 Partners

Tryater hat in protte gearwurkingsferbannen. Partners dêr’t op dit stuit û.o. mei gearwurke wurdt binne:

En fierder

LWD2018

Stichting Nieuw Werk Logo Definitief