Bedriuwsarranzjeminten

Tryater fersoarget

Diel dit artikel

Wolle jo as bedriuw jo relaasjes of personiel útnoegje foar in ynspirearjende byienkomst en ris achter de skermen sjen fan it toaniel? Kom dan nei ús teater!
Mei elkoar kinne wy in fersoarge programma op maat gearstalle.

Jo kinne yn in spulworkshop op ynteraktive wize it toanielspyljen belibje en fansels kinne we ek ynspylje op in tema út jo bedriuw.

Foar mear ynformaasje oer ús mooglikheden of in frijbliuwende kennismakking kinne jo kontakt opnimme mei ús op telefoannûmer 058 – 288 23 35 (Jelly Steenstra, j.steenstra@tryater.nl).