Arranzjeminten en diner

26 maaie o/m 29 maaie
Meitsje fan jo besite oan ‘Grûn’ in kompleet fersoarge jûntsje út mei 1 fan ûndersteande arranzjeminten:

Diel dit artikel

  1. In Grûn Noflik arranzjemint à € 12,50 p.p.
    Jo krije foarôfgeand oan de foarstelling in kopke kofje/tee. Yn beide skoften en nei ôfrin in drankje mei in hapke.

  2. Teaterdiner à € 26,-- p.p.
    Yn it restaurant fan De Lawei kinne jo foarôfgeand oan de foarstelling dineare. Jo krije in trijegongen keuze menu. De kaart fan oktober stiet yn it tema fan Grûn.

  3. Grûn Arranzjemint à € 40,-- p.p.
    Wolle jo in kompleet fersoarge jûn, boek dan it Grûn arranzjemint. Jo begjinne mei in trijegongen keuze menu yn it tema fan Grûn ynklusyf 2 konsumpsjes, oanfold mei yn beide skoften en nei ôfrin in drankje en in hapke.

Dizze arranzjeminten binne ek hiel geskikt foar groepen/bedriuwen. Fansels kinne wy yn oerlis mei jo in arranzjemint op maat gearstalle. Hjirfoar kinne jo kontakt opnimme mei Jelly Steenstra,  j.steenstra@tryater.nl, tel.nr. 058 – 2882335 of Aafje van Dijk, Schouwburg De Lawei, evenementen@lawei.nl, tel.nr: 0512-335033.