Breidzje

lesbrief

Diele

Hjirûnder fynst de digitale lesbrief.

  • Klik op Start Prezi
  • Wachtsje oant de Prezi laden is
  • Klik rjochtsûnder op it ikoantsje om Full Screen (folslein skerm) ôf te spyljen
  • De lesbrief is ôf te spyljen op it digiboerd of kompjûter

 

Klik hjir foar de online ferzje

 

 NEI DE FOARSTELLING

 

Klik hjir foar de online ferzje