Edukaasje

2015-2016

Diel dit artikel

Teater giet oer de iepen blik, oer keunst en útprebearjen. Oer lol en lef. Teater prikkelet dyn rjochterharsenhelte, dyn ynsjoch, ferbylding, kreativiteit en dyn fermogen om problemen op te lossen.

 

Jeffrey Deelman  of  Anne Graswinckel
058-2882335   058-2882335
jeffrey@tryater.nl    anne@tryater.nl

  

Teater hoe wurket dat? (11+)

As ynlieding op CKV ha De Harmonie & Tryater in learline teateredukaasje ûntwikkele. Stap 1 is in entûsjasmearjend yn ‘e kunde komme mei teater. Yn de grutte seal fan Tryater sette learlingen sels in sêne yn elkoar. Mei ljocht, lûd, dekôr, kostúm, regy en spul.
Fr/NL € 125 per klas. MEAR LÊZE...
 

Rûnliedingen (AL)

Genietsje mei de learlingen fan in boeiende rûnlieding achter de skermen fan Tryater. Wêr mooglik mei repetysjebesite.
Fr/NL € 3 per learling. MEAR LÊZE...

 

Worksjops (AL)

We ferbine graach op maat. Ek yn losse worksjops of (skoalle-)projekten. We ha in team fan deskundige en ynspirearjende dosinten. Prebearje dus.
Fr/NL Priis op oanfraach.